บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้ทุกกรณี  ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 


เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1.รับเปลี่ยนสินค้ากรณีซื้อสินค้าแล้วสวมใส่ไม่ได้
2.บริษัทฯไม่รับเปลี่ยนรุ่นสินค้า รับเปลี่ยนเฉพาะไซส์เท่านั้น ยกเว้นไซส์ที่ต้องการหมดสต็อค สามารถขอเปลี่ยนรุ่นสินค้าได้
3.สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพ 100% ต้องไม่ผ่านการใช้งานหรือผ่านการซักมาก่อน
4.ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า ค่าหีบห่อ ด้วยตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
4.1 มีค่าจัดส่งสินค้าตัวละ 50 บาท รวมหีบห่อเรียบร้อย โดยให้แนบค่าจัดส่งสินค้ามาพร้อมกับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนได้ทันที
4.2 บริษัทฯส่งสินค้าแบบลงทะเบียนเท่านั้น หากต้องการส่งแบบ EMS ต้องชำระค่าจัดส่ง 70 บาท/ตัว
4.3 ให้ผู้ซื้อแจ้งการเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบของบริษัทฯเท่านั้น
4.4 กรณีผู้ซื้อไม่แจ้งการเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบและไม่แนบค่าจัดสินค้าเข้ามา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าคืนจนกว่าจะมีการชำระค่าจัดส่งสินค้าเข้ามา และหากไม่มีการชำระค่าจัดสินค้าเข้ามาภายใน15วัน บริษัทฯขอไม่รับผิดชอบสินค้าในกรณีสินค้าของท่านสูญหาย