เงื่อนไขการสมัครสมาชิก VIP / ตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขสมาชิก VIP
 • สมาชิกสามารถซื้อสินค้าภายในร้านได้ในราคาพิเศษ
 • สมาชิก VIP ต้องต่ออายุทุกๆ 1 ปี
 • บริษัทฯสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก VIP โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขและข้อบังคับต่างๆของตัวแทนจำหน่าย

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

 • ให้ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเท่านั้น
 • สินค้าทุกชิ้นซื้อแล้วไม่รับคืน และไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเกิน 10 วัน ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งเข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อดำเนินการติดตามสินค้าไปที่ไปรษณีย์ หากไปรษณีย์สรุปข้อพิพาทว่าสินค้าได้สูญหาย ทางบริษัทฯถึงจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย  หากตัวแทนจำหน่ายคืนเงินลูกค้าโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากไปรษณีย์ หากไปรษณีย์ตรวจสอบภายหลังแล้วแจ้งว่าสินค้ามีผู้รับเรียบร้อยไม่สูญหาย บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ตัวแทนจำหน่ายสามารถจองสินค้าได้ 2 วัน
 • ตัวแทนจำหน่ายต้องไม่ขายสินค้าที่บริษัทฯมีจำหน่ายทั้งหมด หากต้องการขายต้องเป็นสินค้าที่บริษัทฯไม่มีจำหน่ายเท่านั้น 
 • ห้ามตัวแทนจำหน่ายชักจูงตัวแทนจำหน่ายท่านอื่นให้สั่งซื้อสินค้าที่อื่นหรือที่ตนเองโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการชักจูงผ่านช่องทางใดก็ตาม ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายให้กับบริษัทฯเป็นอย่างมาก ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายที่มีพฤติกรรมดังกล่าวหากบริษัทฯตรวจพบต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทขึ้นไป โดยไม่มีการยอมความใดๆทั้งสิ้น

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯมีสถานที่แพ็คและจัดส่งสินค้าอยู่ด้วยกัน 2 คลังหลัก โดยมีรอบจัดส่งสินค้าดังนี้
 • คลังออฟฟิศ จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  
 • คลังโรงงาน  จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ - วันเสาร์  
 • บริษัทฯตัดรอบส่งสินค้าเวลา 12.00 น. ของทุกวัน  ยกเว้นวันเสาร์ตัดรอบ 08.00 น. หากส่งยอดขายเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้สินค้าจัดส่งในวันถัดไป
 • กรณีสินค้าตีกลับ โดยระบุว่าไม่มีผู้รับสินค้า หากต้องการให้บริษัทฯส่งสินค้าอีกครั้ง ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า โดยชำระค่าจัดส่งตามน้ำหนักจริง+หีบห่อ

ราคาค่าจัดส่งสินค้าและระยะเวลาจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

ราคาค่าจัดส่งสินค้า

ไปรษณีย์ไทย EMS ด่วนพิเศษ  ลูกค้าได้รับสินค้าภายใน : 1-3 วัน

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวแรก 50 บาท  ตัวถัดไป 30 บาท/ตัว

ส่งลงทะเบียนไม่มีบริการ บริษัทฯส่งสินค้าแบบ EMS เท่านั้น เพื่อง่ายต่อการติดตามสินค้า 


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 • รับเปลี่ยนไซส์สินค้าเท่านั้นไม่รับเปลี่ยนรุ่นสินค้า 
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพ 100% 
 • สินค้าต้องไม่ผ่านการสวมใส่หรือผ่านการซักมาก่อน
 • มีค่าส่งสินค้าตัวละ 50 บาท ส่งสินค้าแบบลงทะเบียนเท่านั้น หากต้องหารส่งแบบ EMS มีค่าจัดส่ง 70 บาท/ตัว 
 • การเปลี่ยนไซส์สินค้าต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้ามาด้วยทุกครั้ง จากนั้นให้แนบค่าส่งสินค้ามาพร้อมกับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
 • กรณีไม่แนบค่าจัดส่งสินค้าคืนและรายละเอียดไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งสินค้าคืนจนกว่าบริษัทฯจะได้รับชำระค่าจัดส่งสินค้าคืนมาแล้วเท่านั้น
 • กรณีสินค้าเสียหายชำรุดอันเกิดจากบริษัทฯ บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

นโยบายการใช้รูปสินค้าและข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ

 • รูปสินค้าอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายและบุคลากรของบริษัทฯนำไปใช้ได้เท่านั้น ห้ามบุคคุลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯนำไปใช้โดยเด็ดขาด
 • กรณีพ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว ห้ามตัวแทนจำหน่ายนำรูปไปใช้โดยเด็ดขาด หากต้องการนำรูปสินค้าไปใช้ต้องได้รับอนุญาติจากบริษัทฯเท่านั้น
 • รูปสินค้าทุกรูปมีลิขสิทธิ์ หากนำไปให้โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดทางกฎหมาย